• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Kamila, Karoliny i Roberta
czwartek, 18 lipca 2019
Jak załatwić sprawę
Na skróty:

Dowody i meldunki

Urząd Stanu Cywilnego

Numery kont bankowych do wpłat

opłata skarbowa - nr konta 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935,

opłata za ślub poza lokalem USC – nr konta 57 1020 3668 0000 5202 0430 0893

dla wpłat z zagranicy Swift – BPKOPLPW

Działalność gospodarcza

Podatki i opłaty lokalne

Wykaz rachunków bankowych (podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych lub podatek za psa lub egzekucja administracyjna lub opłata skarbowa lub opłata targowa lub opłata za śmieci lub opłata za odpady komunalne)

Sprawy lokalowe

Rejestracja / wyrejestrowanie pojazdu

Prawo jazdy

Geodezja i Kartografia

Pozwolenia na budowę

Planowanie przestrzenne

Nieruchomości

Licencje: taxi, przewóz osób

Zezwolenia, drogi

Sprawy pracownicze

Wałbrzych, 19 października 2015 r.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami tracą ważność z dniem 23 stycznia 2016 roku

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, najpóźniej jednak do 22 stycznia 2016 r.
Do tego czasu posiadacze decyzji wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach winni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do dnia 23 stycznia 2016 roku odpowiedniego zezwolenia, bedą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa, tj. bez wymaganego zezwolenia.


Odpady komunalne

Wnioski które możesz złożyć przez ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter